Кыргыз тили жазмалар оодаргычы

Бул жерде кыргыз тилиндеги тексттерди кирил арибинен:
• кыргыз арап арибине (кытайлык кыргыздар)
• 1930-жылдар латын арибине (Кырг. ССР)
• 1940-жылдар латын арибине ("Миллий Түркистан" журналы)
• жаңы латын арибине
• байыркы руна сымал жазмасына (орхон-энесай)
• жана ушул жазмаларынан кирил арибине оодара аласыздар

Translit of kyrgyz alphabets

Here you can translit texts written by cyrillic to:
• kyrgyz arabic alphabet, used by kyrgyz of China
• latin alphabet of 1930's, used in Kyrgyz SSR
• latin alphabet of 1940's, used in journal "Millij Türkistan"
• new kyrgyz latin alphabet
• Old turkic script (Orkhon-Yenisey)
• and back from this alphabets to cyrillic

Жаңы кыргыз латын алфавити:

1.  Aa [а]  ا
2.  Bb [б]  ب
3.  Cc [ж]  ج
4.  Çç [ч]  چ
5.  Dd [д]  د
6.  Ee [е]  ە
7.  Ff [ф]  ف
8.  Gg  [г]  گ
9.  Ğğ  [ғ]  ع
10. Hh [х]  ح

/ɑ/

/b/

/d͡ʒ/

/t͡ʃ/

/d/

/e/

/f/

/ɡ/

/ʁ,ɣ/

/h/

11. Ii [и]  ئ
12. Jj [й]  ي
13. Kk [к]  ك

14. Qq [қ]  ق

15. Ll [л]  ل
16. Mm [м]  م
17. Nn [н]  ن
18. Ññ [ң]  ڭ
19. Oo [о]  و
20. Öö [ө]  ۅ

/i/

/j/

/k/

/q/

/l/

/m/

/n/

/ŋ/

/o/

/ø/

21. Pp [п]  پ
22. Rr [р]   ر
23. Ss [с]   س
24. Şş [ш]  ش
25. Tt [т]  ت
26. Uu [у]  ۇ
27. Üü [ү]  ۉ
28. Vv [в]  ۋ
29. Yy [ы]  ی
30. Zz [з]   ز

/p/

/r/

/s/

/ʃ/

/t/

/u/

/y,ʏ/

/v/

/ɯ/

/z/

Алфавиттин кеңири түшүндүрмөсү >>

"Я, Ё, Ю" кирил тамгалардын латын арибиндеги жазылышы:
1) Сөз башында жана үндүүдөн кийинки "я, ю, ё" тамгалары, "ja, ju, jo" деп жазылат.
Мисал: Юра - Jura, оюн - ojun, аюу - ajuu, Аякс - Ajaqs, карыя - qaryja, боёк - bojoq, Юлия - Julija.

2) Үнсүздөрдөн кийинки "я, ю, ё" тамгалар, "ä, ü, ö" деп жазылат.
Мисал: Кёльн - Köln, жюри - žüri, бюро - büro, меню - menü, лямбда - lämbda, Семён - Semön, Пётр - Pötr, Брянск - Bränsk, Нячанг - Näçanğ, Звягинцев - Zväginsev, Ляйсан Утяшева - Läjsan Utäşeva, Финляндия - Finländija, Славян - Slavän, Женя - Ženä, революция - revolüsija.

3) Диалект сөздөрүндөгү "ä,w" тамгалары.
Мурза Гапаров - "Кыштакча"; Сулайман Кайыповдун ооган кыргыздарынын фолклору тууралу эмгектери; Ж.Мукамбаевдин диалект сөздүгү ж.б.
Оштук диалектинен мисал: asäl - bal, gäp - kep, mäkä - cügörü ж.б.

 

Кирилдеги "жумшак Ж"/ʒ/ тыбышынын латын арибинде "Ž" болуп жазылышы:
Жеке аттарында жана тышкардан кирген кее бир терминдерде.
Мисал: журнал - žurnal, Жарчысы журналы - Carçysy žurnaly, Жириновский - Žyrinovskij, донжуан - donžuan, Брежнев - Brežnev, жандармерия - žandarmerija, Женя - Ženä, жюри - žüri, монтаж - montaž.

Кирилдеги "К, Г" тамгаларынын латын арибиндеги жазылышы:
"а,о,у,ы" үндүүлөр менен "Q, Ğ" деп жазылат. Мисал: карыя - qaryja, кагаз - qağaz, артка - artqa, кымыз - qymyz, кооз - qooz, аргымак - arğymaq, байкалган - bajqalğan.
"ә,е,ө,ү,и" үндүүлөр менен "K, G" деп жазылат. Мисал: көз - köz, биргелешкен - birgeleşken, үзгүлтүк - üzgültük.

Кыргыз тили, кыргызский язык, кыргызская латиница, алфавит, латын, ариби, арип, алиппе, alippe, kyrgyz language, latin, latyn, latın, alphabet, aribi, qyrgyz, qyrğyz, qırğız, kırgız dili, alfabe, қырғыз, qьrƣьz, قىرعىز, قيرغيز, www.qyrgyz.com

Bölüşüñüzdör:

кыргызская латиница, латиница для кыргызского, кыргызский язык, кыргызча латын ариби, кыргыз латын алфавити

© 2019 QYRGYZ.COM © Qyrğyzça Latyn Mejkindigi