top of page

Кыргыз тили жазмалар оодаргычы

Бул жерде кыргыз тилиндеги тексттерди кирил арибинен:
• кыргыз араб арибине (кытайлык кыргыздар)
• 1930-жылдар латын графикасына (Кырг. ССР)
• 1940-жылдар латын арибине ("Миллий Түркистан" журналы)
• жаңы латын алфавитине
• байыркы руна сымал жазмасына (орхон-энесай)
• жана ушул жазмаларынан кирил арибине оодара аласыздар

Converter of kyrgyz alphabets

Here you can convert texts written by cyrillic to:
• kyrgyz arabic alphabet, used by kyrgyz of China
• latin alphabet of 1930's, used in Kyrgyz SSR
• latin alphabet of 1940's, used in journal "Millij Türkistan"
• new kyrgyz latin alphabet of 2020's
• Old turkic script (Orkhon-Yenisey)
• and back from this alphabets to cyrillic

Жаңыртылган кыргыз латын алфавити:

Терминдик/диалектилик тамгалар:

Ä ä - [ә] - ٵ

Ž ž - [җ] - ژ

W w - [в] - ۆ

Алфавиттин кеңири түшүндүрмөсү >>

"Я, Ё, Ю" кирил тамгалардын латын алфавитиндеги жазылышы:
1) Сөз башында жана үндүүдөн кийинки "я, ю, ё" тамгалары, "ja, ju, jo" деп жазылат.
Мисал: Юра - Jura, оюн - ojun, аюу - ajuu, Аякс - Ajaqs, карыя - qaryja, боёк - bojoq, Юлия - Julija.

2) Үнсүздөрдөн кийинки "я, ю, ё" тамгалар, "ä, ü, ö" деп жазылат.
Мисал: Кёльн - Köln, жюри - žüri, бюро - büro, меню - menü, лямбда - lämbda, Семён - Semön, Пётр - Pötr, Брянск - Bränsk, Нячанг - Näçanğ, Звягинцев - Zväginsev, Ляйсан Утяшева - Läjsan Utäşeva, Финляндия - Finländija, Славян - Slavän, Женя - Ženä, революция - revolüsija.

3) Диалект сөздөрүндөгү "ä,w" тамгалары.
Мурза Гапаров - "Кыштакча"; Сулайман Кайыповдун ооган кыргыздарынын фолклору тууралу эмгектери; Ж.Мукамбаевдин диалект сөздүгү ж.б.
Оштук диалектинен мисал: asäl - bal, gäp - kep, mäkä - cügörü ж.б.

 

Кирилдеги "жумшак Ж"/ʒ/ тыбышынын латын арибинде "Ž" болуп жазылышы:
Жеке аттарында жана тышкардан кирген кее бир терминдерде.
Мисал: журнал - žurnal, Жарчысы журналы - Carçysy žurnaly, Жириновский - Žyrinovskij, донжуан - donžuan, Брежнев - Brežnev, жандармерия - žandarmerija, Женя - Ženä, жюри - žüri, монтаж - montaž.

Кирилдеги "К, Г" тамгаларынын латын алфавитиндеги жазылышы:
"а,о,у,ы" үндүүлөр менен "Q, Ğ" деп жазылат. Мисал: карыя - qaryja, кагаз - qağaz, артка - artqa, кымыз - qymyz, кооз - qooz, аргымак - arğymaq, байкалган - bajqalğan.
"ә,е,ө,ү,и" үндүүлөр менен "K, G" деп жазылат. Мисал: көз - köz, биргелешкен - birgeleşken, үзгүлтүк - üzgültük.

Келечектеги кыргыз латын тергичинин (клавиатура) сунушу:

Латын алфавити, кыргызская латиница, кыргызский алфавит, kyrgyz alphabet, kırgız alfabe, латын, ариби, арип, алиппе, латын графика, кыргыз тамга, кыргызский язык, alippe, latin, latyn, latın, aribi, qyrgyz, qyrğyz, qırğız, қырғыз, qьrƣьz, قىرعىز, قيرغيز, qyrgyz.com
Латын алфавити, кыргызская латиница, кыргызский алфавит, kyrgyz alphabet, kırgız alfabe, латын, ариби, арип, алиппе, латын графика, кыргыз тамга, кыргызский язык, alippe, latin, latyn, latın, aribi, qyrgyz, qyrğyz, qırğız, қырғыз, qьrƣьz, قىرعىز, قيرغيز, qyrgyz.com
bottom of page